Health and Safety for Seasonal Workers in Horticulture

 • Health and Safety for Seasonal Workers in Horticulture

  This online course is suitable for seasonal workers, students, and anybody working in horticulture on a part-time or full-time basis. It is also a useful refresher course for seasonal workers who may be returning to work in Ireland after a break.

  Course duration: 40 minutes

  Learning outcomes:

  On successful completion of this course you should be able to:

  • identify employer and employee responsibilities in the workplace
  • recognise key hazards and risks in horticulture
  • protect your welfare and wellbeing at work
  • source further health and safety information and guidance.

  If you are an employer, you may wish to use the Group Manager facility to register a group to take the course. You must be logged in to use this facility.

  Certification:

  A certificate is awarded to participants on successful completion of the course. This includes a short assessment at the end of the course. A minimum score of 80% is required to pass. Once complete, you will be able to download your certificate.

  Enter course

 • Saúde e Segurança para Trabalhadores Sazonais na Horticultura

  Este curso onlime é adequado para trabalhadores sazonais, estudantes, e qualquer pessoa que trabalhe na horticultura a tempo inteiro ou parcial. É também um curso útil de atualização para trabalhadores sazonais que possam estar a regressar ao trabalho na Irlanda após uma pausa.

  Duração do curso: 40 minutos

  Resultados da aprendizagem:

  Após a conclusão bem-sucedida deste curso deverá estar apto a:

  Identificar responsabilidades do trabalhador e da entidade patronal no local de trabalho
  Reconhecer os principais perigos e riscos na horticultura
  • Proteger o seu bem-estar e proteção social no trabalho.
  Procurar mais informação e orientação sobre saúde e segurança.

  Caso seja uma entidade patronal, poderá querer utilizar o recuso de Group Manager/Diretor de Grupo facility to register a group to take the course. Deve iniciar sessão para utilizar este recurso.

  Certificação:

  É atribuído um certificado aos participantes após a conclusão bem-sucedida do curso. Isto inclui uma curta avaliação no final do curso. É necessária uma classificação mínima de 80% para passar. Uma vez concluído, poderá transferir o seu certificado.

  Entrar no curso

 • Sveikatos ir saugos taisyklės sezoniniams žemės ūkio darbuotojams

  Šie internetiniai mokymai yra skirti sezoniniams darbuotojams, studentams ir visiems visą ar dalį darbo dienos žemės ūkyje dirbantiems asmenims. Šie mokymai taip pat padės atnaujinti žinias sezoniniams darbuotojams, kurie grįžta dirbti į Airiją po pertraukos.

  Kursų trukmė – 40 minučių

  Mokymosi rezultatai

  Sėkmingai baigę šiuos mokymus gebėsite:

  atskirti darbdavių ir darbuotojų atsakomybes darbo vietoje;
  atpažinti pagrindinius pavojus ir rizikas žemės ūkyje;
  • apsaugoti savo gerovę ir savijautą darbe;
  pasitelkti kitą sveikatos ir saugos informaciją bei taisykles.

  Jeigu esate darbdavys ir norite užregistruoti grupę žmonių,kuri turėtų dalyvauti kursuose, galite pasinaudoti Group ManagerNorėdami pasinaudoti šia funkcija turite būti prisijungę.

  Sertifikatai:

  Sėkmingai mokymus baigusiems dalyviams išduodamas sertifikatas. Mokymų pabaigoje jūsų laukia trumpas testas. Norint išlaikyti šį testą reikia gauti mažiausiai 80 % įvertinimą. Baigę kursus galėsite atsisiųsti savo sertifikatą.

  Pradėti kursus

 • Ахова працы і бяспека для сезонных работнікаў у садаводстве

  Гэты анлайн-курс падыходзіць для сезонных работнікаў, студэнтаў і людзей, якія працуюць ў садоўніцтве на няпоўны або поўны працоўны дзень. Гэты курс будзе таксама карысны сезонным работнікам, якія мусяць вярнуцца на працу ў Ірландыю пасля перапынку, і дазволіць ім павысіць кваліфікацыю.

  Працягласць курса: 40 хвілін

  Вынікі навучання:

  Пасля паспяховага завяршэння гэтага курса вы будзеце ведаць, як:

  Вызначаць абавязкі працадаўцы і працаўніка на працоўным месцы
  Распазнаваць асноўныя небяспекі і рызыкі ў садаводстве
  • Абараняць свой дабрабыт і сваё ўласнае асабістае здароўе на працоўным месцы
  Атрымаць дадатковую інфармацыю і рэкамендацыі па ахове здароўя і      тэхніцы бяспекі.

  Калі вы працадаўца, вы можаце скарыстацца сродкам Group Manager/Менеджар групы, каб зарэгістраваць групу для ўдзелу ў гэтым курсе. Каб мець магчымасць выкарыстоўваць гэтую функцыю, вам трэба ўвайсці ў сістэму.

  Сертыфікацыя:

  Па паспяховым заканчэнні курса ўдзельнікам выдаецца сертыфікат. Гэта ўключае ў сябе кароткае тэставанне ў канцы курса. Каб паспяхова прайсці тэст, вы павінны мець мінімальны бал 80%. Пасля завяршэння тэста вы зможаце спампаваць свой сертыфікат.

  Увайсці ў курс

 • Здоровье и безопасность сезонных работников в садоводстве

  Этот онлайн-курс подходит для сезонных работников, студентов и всех тех, кто работает в садоводстве на условиях неполного или полного рабочего времени. Это также полезный курс повышения квалификации для сезонных работников, которые могут вернуться на работу в Ирландию после перерыва.

  Продолжительность курса: 40 минут

  Результаты обучения:

  После успешного завершения курса вы должны уметь:

  Определять обязанности работодателя и работника на рабочем месте
  Распознавать основные опасности и риски в садоводстве
  • Сохранять свое благополучие и благосостояние на рабочем месте
  Находить дополнительную информацию и рекомендации по охране труда и технике безопасности.

  Если вы являетесь работодателемвы можете воспользоваться функцией Руководитель группы Group Managerчтобы зарегистрировать группу для прохождения курса. Для использования этой функции вы должны войти в систему.

  Сертификация:

  При успешном завершении курса участникам выдается сертификат. В конце курса проводится короткое тестирование. Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 80%. После завершения курса вы сможете загрузить свой сертификат.

  Войти в курс

 • Veselība un darba drošība sezonas darba strādniekiem dārzkopībā

  Šis tiešsaistes kurss ir piemērots sezonas darba strādniekiem, studentiem un tiem, kas dārzkopībā strādā nepilnu vai pilnu slodzi. Tas ir arī noderīgs atkārtojuma kurss tiem sezonas darba strādniekiem, kuri pēc pārtraukuma atgriežas darbā Īrijā.

  Kursa ilgums: 40 minūtes

  Mācību rezultāti:

  Sekmīgi pabeidzot šo kursu, jums jāprot:

  Noteikt darba devēja un darbinieka pienākumus darba vietā.
  Atpazīt galvenos apdraudējumus un riskus dārzkopībā
  • Aizsargāt savu labklājību un labsajūtu darbā
  Atrast papildu informāciju un norādījumus par veselību un darba drošību

  Ja esat darba devējsvarat izmantot grupas pārvaldnieka Group Manager funkciju, lai reģistrētu grupu kursa apmeklējumam. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiesakās šajā vietnē.

  Sertifikācija:

  Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas dalībniekam tiek izsniegts sertifikāts. Tas ietver īsu novērtējumu kursa beigās. Lai nokārtotu eksāmenu, ir vajadzīgas vismaz 80% pareizas atbildes. Kad tas būs pabeigts, jūs varēsit lejupielādēt savu sertifikātu.

  Uzsākt kursu

 • Przepisy BHP dla pracowników sezonowych w ogrodnictwie

  Niniejszy kurs online jest przeznaczony dla pracowników sezonowych, studentów i wszystkich osób pracujących w ogrodnictwie w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. Jest to również przydatny kurs przypominający dla pracowników sezonowych, którzy mogą wracać do pracy w Irlandii po przerwie.

  Czas trwania kursu: 40 minut

  Rezultaty kształcenia:

  Po pomyślnym ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie:

  Określić obowiązki pracodawcy i pracownika w miejscu pracy
  Rozpoznać kluczowe zagrożenia i ryzyko w ogrodnictwie
  • Zadbać o swoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy
  Uzyskać dodatkowe informacje i wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

  Jeśli jesteś pracodawcą, możesz skorzystać z funkcji Group Manager, aby zarejestrować grupę na kurs. Musisz być zalogowany, aby skorzystać z tej funkcji.

  Certyfikat:

  Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnikom przyznawany jest certyfikat. W tym także krótka ocena na koniec kursu. Do zaliczenia wymagany jest minimalny wynik 80%. Po zakończeniu kursu, będziesz mógł pobrać swój certyfikat.

  Wejdź na kurs

 • Sănătatea și Securitatea pentru lucrătorii sezonieri din horticultură

  Acest curs online este potrivit pentru lucrătorii sezonieri și orice persoană care lucrează în horticultută cu program parțial sau întreg. De asemenea, este un curs util de reîmprospătare a cunoștințelor pentru lucrătorii sezonieri care se întorc la muncă în Irlanda după o pauză.

  Durata cursului: 40 de minute

  Obiectivul cursului:

  La finalizarea cu succes a acestui curs ar trebui să puteți să:

  identificați responsabilitățile angajatorului și ale angajatului la locul de muncă
  recunoașteți principalele pericole și riscuri de la locul de muncă
  • vă protejați bunăstarea la locul de muncă
  oferiți informații și îndrumări suplimentare privind sănătatea și securitatea.

  Dacă sunteți angajator, poate doriți să utilizați facilitatea Group Manager pentru a înregistra un grup care să participe la curs. Trebuie să fiți conectat ca să utilizați această facilitate.

  Certificare:

  la finalizarea cu succes a cursului, participanților li se va acorda un certificat. Acesta include o scurtă evaluare la finalul cursului. Pentru a promova, va trebui să obțineți un scor de 80%. Odată finalizată evaluarea, veți putea descărca certificatul.

  Începeți cursul

 • Охорона здоров'я та безпека для сезонних працівників галузі рослинництва

  Цей онлайн-курс придатний для сезонних працівників, студентів і будь-яких інших людей, які працюють повний або неповний робочий день в галузі рослинництва. Цей курс також корисний для підвищення кваліфікації сезонних працівників, які можливо, повертаються до роботи в Ірландії після перерви.

  Тривалість курсу: 40 хвилин

  Результати навчання:

  Після успішного закінчення курсу ви зможете:

  Визначити обов'язки робітника та роботодавця на робочому місці
  Розпізнати основні небезпеки та ризики в галузі рослинництва
  • Захистити свій добробут та благополуччя на роботі
  Знайти додаткову інформацію та настанови щодо здоров'я та безпеки.

  Якщо ви роботодавець, можливо, ви схочете скористатися засобом Group Manager/Груповий менеджерщоб зареєструвати групу для проходження курсу. Ви повинні увійти в систему, щоб скористатися цим засобом.

  Посвідка про проходження курсу:

  Учасникам видається посвідка про успішне проходження курсу.Сюди входить коротке оцінювання в кінці курсу. Щоб пройти оцінювання, необхідно набрати мінімальний прохідний бал 80%. Закінчивши оцінювання, ви зможете завантажити вашу посвідку.

  Увійти до курсу

 • สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับคนงานตามฤดูกาลในพื้นที่เพาะปลูก

  หลักสูตรออนไลน์นี้เหมาะสำหรับคนงานตามฤดูกาล นักเรียนนักศึกษา และทุกคนที่ทำงานในพื้นที่เพาะปลูกทั้งแบบงานพิเศษและงานประจำ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรทบทวนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนงานตามฤดูกาลที่อาจจะกลับไปทำงานในไอร์แลนด์หลังจากหยุดพัก

  ระยะเวลาของหลักสูตร:  40 นาที

  ผลการเรียนรู้:

  หลังจากที่สำเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถ:

  ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างและนายจ้างในสถานที่ทำงานได้
  ทราบถึงอันตรายและความเสี่ยงหลักๆ ในสถานที่ทำงาน
  • คุ้มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพในที่ทำงาน
  ทราบแหล่งข้อมูลและคำแนะนำของสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม

  หากคุณเป็นนายจ้าง คุณอาจต้องการใช้สถานที่ Group Manager/กลุ่มผู้จัดการ เพื่อลงทะเบียนกลุ่มในการเข้าร่วมหลักสูตร คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อใช้สถานที่ดังกล่าว

  ใบรับรอง:

  ใบรับรองจะออกให้แก่ผู้เข้าร่วมที่สำเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบสั้นๆ ในช่วงท้ายของหลักสูตร ต้องได้คะแนน 80% เป็นอย่างต่ำเพื่อผ่านหลักสูตร เมื่อผ่าน คุณจะสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้

  เข้าสู่หลักสูตร

 • Здраве и безопасност за сезонни работници в градинарството

  Този онлайн курс е подходящ за сезонни работници, студенти и всеки, който работи в градинарството на непълно или пълно работно време. Това е и полезен опреснителен курс за сезонни работници, които може би се връщат на работа в Ирландия след прекъсване.

  Продължителност на курса: 40 минути

  Усвоени знания:

  При успешно завършване на този курс трябва да можете да:

  Идентифицирате отговорностите на работното място на работодателя и на работника
  Разпознавате основните опасности и рискове в градинарството
  • Защитавате благосъстоянието си и благоденствието си на работното място
  Черпите допълнителна информация и насоки за здравето и безопасността.

  Ако сте работодател, може да пожелаете да използвате инструмента Group Manager/Мениджър на групаза да регистрирате група, която да изкара курса. Трябва да сте влезли в портала, за да използвате този инструмент.

  Удостоверяване:

  Участниците получават удостоверение при успешно завършване на курса. Това включва кратка оценка на знанията в края на курса. Необходим е резултат от най-малко 80%, за да се счита курса за издържан. След преминаване на теста, ще можете да изтеглите удостоверението си.

  Започнете курса

Last modified: Thursday, 17 February 2022, 4:03 PM