สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับคนงานตามฤดูกาลในพื้นที่เพาะปลูก

 • สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับคนงานตามฤดูกาลในพื้นที่เพาะปลูก

  หลักสูตรออนไลน์นี้เหมาะสำหรับคนงานตามฤดูกาล นักเรียนนักศึกษา และทุกคนที่ทำงานในพื้นที่เพาะปลูกทั้งแบบงานพิเศษและงานประจำ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรทบทวนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนงานตามฤดูกาลที่อาจจะกลับไปทำงานในไอร์แลนด์หลังจากหยุดพัก

  ระยะเวลาของหลักสูตร:  40 นาที

  ผลการเรียนรู้:

  หลังจากที่สำเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถ:

  ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างและนายจ้างในสถานที่ทำงานได้
  ทราบถึงอันตรายและความเสี่ยงหลักๆ ในสถานที่ทำงาน
  • คุ้มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพในที่ทำงาน
  ทราบแหล่งข้อมูลและคำแนะนำของสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม

  หากคุณเป็นนายจ้าง คุณอาจต้องการใช้สถานที่ Group Manager/กลุ่มผู้จัดการ เพื่อลงทะเบียนกลุ่มในการเข้าร่วมหลักสูตร คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อใช้สถานที่ดังกล่าว

  ใบรับรอง:

  ใบรับรองจะออกให้แก่ผู้เข้าร่วมที่สำเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบสั้นๆ ในช่วงท้ายของหลักสูตร ต้องได้คะแนน 80% เป็นอย่างต่ำเพื่อผ่านหลักสูตร เมื่อผ่าน คุณจะสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้

  เข้าสู่หลักสูตร

Last modified: Thursday, 13 January 2022, 4:44 PM